Szubiński Dom Kultury

Deklaracja dostępności


Szubiński Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.szdk-szubin.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2023-04-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-01.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacje w przygotowaniu.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-01.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Pietroń, adres poczty elektronicznej p.pietron@szdk-szubin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 503088892. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Siedziba Szubińskiego Domu Kultury w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 13
spełnia podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

1. Budynek posiada trzy wejścia. Dwa z nich, główne oraz jedno od tyłu budynku są na równi z poziomem chodnika. Przed drugim wejściem zlokalizowanym od strony ul. Winnicy znajdują się 3 stopnie schodowe z poręczami. Nawierzchnię przed wejściem do budynku od strony ul. Kcyńskiej oraz Winnica stanowi płyta chodnikowa.

2. Budynek Szubińskiego Domu Kultury przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Schody między poziomem 0, a poziomem +1 wyposażone są w poręcze i pochwyty. Dodatkowo budynek wyposażony jest w windę ogólnodostępną. Przyciski w windzie oklejone są naklejkami z napisami w alfabecie brajla. Wejścia do pomieszczeń są bezprogowe.

3. Budynek jest wyposażony w toaletę przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Dom Kultury posiada system informacji głosowej.

5. Dom Kultury posiada wydzielone stanowisko dla osób niepełnosprawnych na parkingu od strony ul. Kcyńskiej. Parking i chodnik prowadzący do budynku znajduje się na jednym poziomie.

6. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej.

7. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Szubińskiego Domu Kultury pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Dostępność do tłumacza języka migowego


SzDK nie posiada tłumacza języka migowego.